T (0184) 65 99 22 |
E info@vankralingen.nl
Leveringsvoorwaarden

Op al onze transacties zijn van toepassing Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40532827. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 47/2014 alsmede bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40532827.


LEVERTIJDEN EN BEZORGING
Op werkdagen voor 17:00 uur (vrijdag tot 16:00 uur) besteld, bezorging de volgende werkdag (onder voorbehoud, mits voorradig).

 GRATIS BEZORGING VANAF € 50,00
Van Kralingen Office BV neemt de verzend-/bezorgkosten deels voor eigen rekening.
Standaard wordt uw bestelling per koerier (PostNL, eigen bezorgdienst, Klok Logistics, DHL,etc) bezorgd.


Bestellingen met een orderwaarde vanaf EUR 50,00 worden gratis (franco) geleverd.
Verzendkosten* bij orderwaarde lager dan € 10,00 bedraagt € 6,95 (buitenland + € 2,99)
Verzendkosten* bij orderwaarde lager dan € 50,00 bedraagt € 3,95 (buitenland + € 2,99)


• Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
• Artikelen uit webshop-catagorie kantoormeubilair, service-artikelen, stempels en aanbiedingen worden niet franco       geleverd, mits vermeld in artikelomschrijving bij betreffende productcode.
• Postzegels en pakketzegels onder artikelnummer 890700 tot en met 890706 zijn altijd exclusief verzendkosten en/of   servicekosten. De eventuele verzendkosten zijn te zien op de factuur, maar niet op uw orderbevestiging.

 OVERIGE BEZORG OPTIES
Voor eventuele bezorgopties op afspraak; spoed, sameday delivery, tijdvak, neem telefonisch contact op met een van onze verkoopmedewerkers op tel.nr. 0184-65 99 22 
Zij zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing te komen.

 ​​PROMOTIECODE
Een promotiecode mag per dag maar
1x gebruikt worden.
Worden er meerdere orders op 1 dag geplaatst, zal dit automatisch worden aangepast in het systeem en zult u de bijbehorende promotie ook maar 1x ontvangen.

 RETOURPRODEDURE
Artikelen mogen binnen 7 dagen kosteloos retour.
Met uitzondering van de "service-artikelen", na de retourverwerking van deze artikelen zal een bijdrage en/of toeslag gefactureerd worden.

Alleen ongebruikte en ongeopende verpakkingen worden geaccepteerd.
Na controle en verwerking van de geretourneerde artikelen volgt de creditfactuur (indien goedgekeurd).

Bij retourneren volgt u de volgende stappen:

U meldt de klacht per e-mail naar
sales@vankralingen.nl

Wanneer u van Van Kralingen Office een akkoord heeft ontvangen, dan geeft Van Kralingen Office opdracht aan DHL. DHL zorgt er vervolgens voor dat de pakket(ten) bij u afgehaald worden en retour worden gezonden. De aanvragen worden op werkdagen tot 12.00 uur in behandeling genomen. 

 1. Als er niemand aanwezig is of het pakket is op het adres niet bekend, dan brengen wij transportkosten in rekening en moet u een nieuwe opdracht plaatsen.

  LET OP  Totdat wij de goederen retour hebben ontvangen, bent u er zelf verantwoordelijk voor. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor deze goederen tijdens het transport naar ons. Wij bieden u slechts de mogelijkheid om uw retouren via de vervoerder mee terug te sturen. U bent vrij om de retouren via een ander kanaal aan ons te zenden. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor uw eigen rekening.


MELDINGS- EN RECLAMATIETERMIJN

Termijnen aangaande het melden van klachten per soort:

 • Manco op levering:
  Mancomelding : 4 werkdagen
 • Foutief geleverde goederen:
  Hierbij handelt het om goederen welke uitgeleverd zijn welke niet zijn doorberekend, hierbij is géén termijn vastgesteld, daar er veelal geen pakbonregistratie is.
 • Schade bij aflevering:
  5 werkdagen
 • Defecte goederen:
  Hierbij hanteren wij de pakbonregistratie van 1 jaar.
 • Verkeerd bestelde goederen:
  Binnen 7 dagen kosteloos retour (m.u.v. service-artikelen), daarna zullen er retourkosten berekend worden
  (€ 10,00 per orderregel),
  Bij ontvangst in ons magazijn, worden alle zendingen gecontroleerd. Indien de zending overeenstemt met hetgeen is afgesproken, dan ontvangt u een creditnota voor de aankoopprijs van het betreffende artikel.

Voor de administratieve verwerking van retouren wordt € 10,00 excl. BTW (bij een palletinhoud 10% van aankoopbedrag) per orderregel in rekening gebracht als bijdrage in onze kosten van het gehele retourtraject.
Dit is op de creditfactuur verwerkt in de aankoopprijs.

Let op: Indien een product niet volledig is, of de zending wijkt af van hetgeen is afgesproken, dan kunnen we deze niet aanvaarden. U heeft dan helaas geen recht op een creditnota.


Algemene Voorwaarden van Van Kralingen Office B.V., aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 47/2014 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 4053827.

I. ALGEMEEN

1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de
        verkoop en levering van Producten door Leverancier.
1.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk worden afgeweken.
1.3. Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de Klant geen recht op
        toepassing van die bepalingen bij andere Overeenkomsten.
1.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit drie hoofdstukken. De bepalingen uit hoofdstuk I zijn van toepassing op
        alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Klant. De bepalingen uit hoofdstuk II zijn aanvullend van toepassing op alle
        rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Consument. De bepalingen uit hoofdstuk III zijn aanvullend van toepassing op
        alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Onderneming.
1.5. Indien op grond van eventuele nietigheid, de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige
        bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen in deze
        Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en heeft in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling te gelden die
        de bedoeling van partijen het meest benadert.

2.    Definities
2.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2.2. Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2.3. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten,
        merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
2.4. Klant: de Consument of Onderneming die met Leverancier een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
2.5. Leverancier: een bij Novaka aangesloten onderneming, alsmede ondernemingen die van Novaka toestemming hebben
       gekregen tot gebruik van deze Algemene Voorwaarden.
2.6. Novaka: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam
        en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4053827.
2.7. Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een Consument.
2.8. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door Leverancier aan de Klant.
2.9. Producten: de producten en diensten die door Leverancier worden aangeboden.
2.10. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2.11. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
2.12. Website: de door Leverancier geëxploiteerde website(s).

3.     Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
3.1. Elke aanbieding van de Leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk
        Schriftelijk is afgeweken.
3.2. Indien de Klant een opdracht plaatst, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat de Leverancier deze Schriftelijk
        aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
3.3. Al dan niet in catalogi of de Website getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat
       de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Indien bij een Overeenkomst met een Consument de
       verschuldigde zaak niet blijkt te beantwoorden aan de getoonde of verstrekte monsters, heeft de Consument het recht de
       Overeenkomst te ontbinden.
3.4. De Leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten, indien deze Producten uit de productie
        of het verkoopprogramma van de Leverancier zijn genomen.
3.5. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van de Leverancier  beslissend en bindend voor de
        inhoud van de overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de overeenkomst.
3.6. De Klant garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan de Leverancier opgegeven informatie juist en
        volledig is.
3.7. De Leverancier heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te
        weigeren, hetgeen de Klant door de Leverancier zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
3.8. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen die via de Website worden gesloten, zijn de artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c
        BW niet van toepassing.

4.    Prijzen
4.1. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Ondernemingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen
        van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Consumenten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen
        van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.3. Alle prijzen en tarieven van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
4.4. Bij overeenkomsten met Ondernemingen zijn montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen, evenals eventuele
        bezorgkosten, voor rekening van de Klant en deze worden separaat doorberekend tegen de gebruikelijke tarieven. Bij
        Overeenkomsten met Consumenten zijn dergelijke kosten slechts voor rekening van de Klant indien deze vooraf
        uitdrukkelijk zijn overeengekomen en de prijzen vooraf uitdrukkelijk zijn gespecificeerd.
4.5. Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en
        andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de Leverancier het recht de prijs te wijzigen.
        Wijzigt de Leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de Klant het recht de
        overeenkomst op die grond te ontbinden.

5.    Levering
5.1. Levering vindt plaats af magazijn/Leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
5.2. Alle door de Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van
        de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan de Leverancier bekend waren. De
        overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige
        aflevering dient de Klant de Leverancier Schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog
        aan zijn verplichtingen te voldoen.
5.3. Bij met Consumenten gesloten Overeenkomsten geldt, bij gebreke van een andersluidende afspraak,  een levertermijn van
        30 dagen. Overschrijding van deze levertermijn geeft de Klant (Consument) het recht de Overeenkomst te ontbinden.
        Leverancier is in dat geval niet schadeplichtig.
5.4. De Leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen
       zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de Leverancier gerechtigd aan  
       Ondernemingen elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.    Gebreken, klachttermijnen en garantie
6.1. De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan
        de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
a.    of de juiste zaken zijn geleverd;
b.   of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
c.    of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
6.2. De Klant die Consument is dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt
        had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een jaar, Schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens
        te melden aan de Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien
        verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt.
6.3. De Klant die Onderneming is dient klachten over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum Schriftelijk te melden aan de
         Leverancier.
6.4. Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in
       behandeling genomen en vervallen zijn rechten
6.5. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden
        rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van één jaar na
       aflevering.
6.6. Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden
        rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren nadat het
        gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan Leverancier is gemeld.
6.7. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
a.    de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Leverancier;
b.    de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of
       opslag of onderhoud van de Producten;
c.   Leverancier niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na
        te komen;
d.  de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
6.8. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de keuze hetzij de
        desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de
        factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van
        toepassing.

7.    Betaling en facturering
7.1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen van de Leverancier binnen 30 dagen na leveringsdatum te worden
        voldaan. Deze betaling vindt bij bestelling via de Website, tenzij anders is overeengekomen, plaats door middel van een
        online betalingsopdracht op een wijze zoals deze op het moment van betalen op de Website wordt aangeboden. Deze
        betaling vindt bij bestelling anders dan via de Website, tenzij anders is overeengekomen, plaats door middel van een
        bankoverboeking.
7.2. In het geval de Klant niet tijdig betaalt verkeert deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan de Leverancier overgaan
        tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor
        rekening van de Klant.

8.    Aansprakelijkheid
8.1. Leverancier is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van
        de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van
        enige andere verplichtingen jegens de Klant. Leverancier is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze
        aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de
        inhoud van de Website of enige andere (reclame)uiting van Leverancier, het (onjuiste) gebruik van de Website of andere
        uitingen van Leverancier (zoals bestelformulieren) door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant.
8.2. Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van
        Leverancier, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan
        Leverancier te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Leverancier, komt niet voor
        vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen
        melden.
8.3. Mocht er – ondanks het bepaalde in artikel 8.1 – op enig moment toch aansprakelijkheid van Leverancier ontstaan, dan is
        deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat Leverancier in rekening heeft gebracht.
8.4. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de
        gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte
        ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
8.5. De Klant die Onderneming is vrijwaart de Leverancier voor alle schade die de Leverancier mocht lijden als gevolg van
        aanspraken van derden die verband houden met de door de Leverancier geleverde zaken.

9.   Overmacht
9.1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de
        Leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk
        maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen bij toeleveranciers van de Leverancier, stakingen in het
        bedrijf van de Leverancier, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie
        benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de Leverancier
        afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
9.2. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De
        Leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

10.   Intellectuele eigendom
10.1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van de Leverancier, waaronder begrepen
         de Website, berusten bij de Leverancier.
10.2. De Klant en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van
         iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Website anders dan technische
         kopieën benodigd voor het gebruik van de Website (laden en in beeld brengen).
10.3. De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Leverancier heeft geen enkele
         invloed op de informatie, vermeld op deze websites en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei
         wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
10.4. Leverancier draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de Website
         en in haar overige (reclame)uitingen, die door derden zijn uitgegeven.
10.5. Leverancier spant zich er maximaal voor in er voor zorg te dragen dat de door hem geleverde zaken geen inbreuk maken
         op enig recht van enig Intellectuele Eigendom van derden, maar kan dit niet garanderen. Mocht in rechte komen vast te
         staan dat enige door de Leverancier geleverde zaak inbreuk maakt op enig recht van Intellectuele Eigendom van een
         derde, zal de Leverancier naar zijn uitsluitende keuze de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk
         maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen
         terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. Klant komt geen beroep toe op deze
         bepaling indien hij de Leverancier niet binnen bekwame tijd na bekendwording met dit feit Schriftelijk hierover heeft
         ingelicht.

11   . Privacy/verwerking van Persoonsgegevens
11.1. Leverancier verwerkt Persoonsgegevens van (natuurlijke personen werkzaam bij) de Klant in het kader van de volgende
          doeleinden:
a.      de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
b.      het in contact kunnen treden met de Klant;
c.      het door de Leverancier verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de
         Producten van de Leverancier en aan haar gelieerde ondernemingen;
d.      andere doeleinden die door Leverancier aan Klant kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld middels een privacystatement op
          de Website.
11.2. Leverancier zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen
          tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

12.   Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens
          Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing.
12.2. Geschillen tussen de Leverancier en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van
          vestiging van de Leverancier, tenzij de Leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van
          de woon- of vestigingsplaats van de Klant.

II. OVEREENKOMSTEN MET CONSUMENTEN
13.    Transport / risico
13.1. Indien de verkochte zaak door de Leverancier of een door deze aangewezen vervoerder bij de Consument wordt bezorgd,
          is de zaak pas voor risico van de Consument van de bezorging af.

14.    Ontbinding via Website gesloten Overeenkomsten
14.1. Voor Overeenkomsten die via de Website zijn gesloten heeft de Klant de bevoegdheid om binnen veertien (14)
          kalenderdagen na de ontvangst van de Producten, de onderliggende Overeenkomst met Leverancier, zonder opgave van
          redenen, te ontbinden, tenzij voor de betreffende Producten het ontbindingsrecht niet van toepassing is (in welk geval dit
          zal worden vermeld).
14.2. Indien de Klant de Overeenkomst ingevolge het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Klant dit Schriftelijk aan
          Leverancier te melden. De Klant dient de Producten te retourneren naar een door Leverancier vastgesteld retouradres. Dit
          dient te gebeuren in de originele, niet althans zo min mogelijk beschadigde verpakking. Producten waarvan de verzegeling
          is verbroken worden niet teruggenomen. Het verbreken van de verzegeling betekent dat de Klant de Producten wenst te
          behouden. De Klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
14.3. Indien de Klant reeds betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met Leverancier ingevolge
          dit artikel heeft ontbonden, zal Leverancier deze betalingen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de in het vorige
          lid bedoelde ontbindingsverklaring aan de Klant terugbetalen. Leverancier behoudt het recht om geretourneerde
          Product(en) te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het
          vermoeden bestaat dat) de Producten reeds zijn gebruikt (anders dan ter oriëntatie) of door de schuld van de Klant zijn
          beschadigd.
14.4. Indien Producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Leverancier schade hebben opgelopen die aan een
          handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal Leverancier de Klant
          hiervan Schriftelijk in kennis stellen. Leverancier heeft het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg
          van deze schade van het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden.

III. OVEREENKOMSTEN MET ONDERNEMINGEN
15.    Levering, transport en risico
15.1. Het Product is voor risico van de Klant van aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Klant.
15.2. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld
          dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het
          verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden
          opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. De Klant is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder
          geval opslagkosten, verschuldigd.
15.3. Voor zover verzending en transport van de Producten tussen Leverancier en Klant is overeengekomen, geschiedt dit voor
          rekening en risico van de Klant, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Klant.

16.    Eigendomsvoorbehoud
16.1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers tot het op grond van
          de Overeenkomst door de Klant verschuldigde bedrag aan Leverancier is voldaan, met inbegrip van eventueel
          verschuldigde renten en/of incassokosten.
16.2. De Klant zal de door Leverancier geleverde zaken niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening
          van zijn bedrijf. Indien de Klant (mede) uit door Leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Klant die zaak
          slechts voor Leverancier totdat de Klant alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.
          Leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Klant alle rechten als eigenaar van de
          gevormde zaken.
16.3. Indien de Klant in verzuim is met de betaling van hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan Leverancier is
          verschuldigd, is Leverancier gerechtigd alle zaken die reeds aan de Klant zijn geleverd, terug te nemen. De Klant machtigt
          Leverancier onherroepelijk al die zaken voor rekening van de Klant te doen retourneren en geeft Leverancier en de door
          haar aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te
          betreden.
16.4. Het is de Klant niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

17.    Betaling en zekerheid
17.1. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde
          dan ook.
17.2. Wanneer de Klant in verzuim verkeert is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand.
17.3. Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant worden alle
          betalingsverplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de Leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd
          of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de Leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
          schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de
          Leverancier schadevergoeding te vorderen.
17.4. De Leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Klant heeft te
          vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Klant op de Leverancier. Ingeval de
          vordering van de Leverancier op de Klant nog niet opeisbaar is, maakt de Leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid
          geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de Klant beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht,
          daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de Klant zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De
          Leverancier zal de Klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
17.5. De Klant is verplicht op eerste verzoek van de Leverancier terstond genoegzaam en in de door de Leverancier gewenste
          vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Klant
          daaraan niet heeft voldaan, is de Leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op          te schorten.
17.6. Indien de Klant aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende
          aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

18.    Ontbinding overeenkomst
18.1. Indien de Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de Leverancier voldoet
          en zij door de Leverancier Schriftelijk in gebreke is gesteld, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of
          ondercuratelestelling van de Klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de Leverancier gerechtigd om zonder
          rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende
          rechten de overeenkomst te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die de Leverancier op de Klant mocht hebben
          terstond volledig opeisbaar Indien de behoorlijke nakoming door de Leverancier van zijn verplichtingen uit een
          overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer
          omstandigheden, die niet voor rekening van de Leverancier komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die
          in artikel 9 worden genoemd, is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

IV. NIEUWSBRIEF/ RECLAME

19.  U bevestigd en geeft toestemming geregistreerd te zijn voor inschrijving voor onze (digitale) nieuwsbrieven en andere
         reclame uitingen van Van Kralingen Office BV.  Indien u zich wilt afmelden op onze nieuwsbrief dan kan dat uiteraard

         door dit te melden via het emailadres info@vankralingen.nl

V. ACTIEVOORWAARDEN EN SPELREGELS LIKE & SHARE-WINACTIE FACEBOOK

20.   Winacties worden uitgeschreven onder de handelsnaam Van Kralingen Office B.V. gevestigd te Giessenburg. Op
          winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
20.1. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of,
          indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
20.2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
20.3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een
          prijsvraag of winactie.
20.4. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
20.5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
20.6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn
          uitgesloten van deelname.
20.7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
20.8. Winnaars worden binnen 8 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan
          de actie is deelgenomen.
20.9. Van Kralingen Office B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden
         gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij
         dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
20.10.Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
20.11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
20.12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Van Kralingen Office B.V.
           voorde winactie en worden niet verstrekt aan derden.
           U ontvangt na deelname aan de winactie ook wekelijks een e-mail met tips voor marketing en uitnodigingen voor gratis
          online workshops. U kunt aangeven dat u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de
          desbetreffende
e-mail.
20.13.In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Van Kralingen Office B.V.
20.14. Van Kralingen Office B.V. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen
           van 1 januari 2014.
20.15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
20.16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
20.17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Van Kralingen Office B.V., Nijverheidsweg 7, 3381LM
           Giessenburg, 0184-659922, e-mail: info@vankralingen.nl . Je ontvangt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst via e-mail
           een reactie.